Polityka prywatności

§1
Cel Polityki Prywatności

Celem Polityki prywatności Kancelarii Doradztwa Biznesowego (dalej jako ,,Kancelaria”) jest wyjaśnienie Państwu zasad i podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§2
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria *** z siedzibą w Warszawie, adres: ***, e-mail: ***, tel. *** („Kancelaria”).

Kancelaria stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności Państwa danych oraz zabezpieczenia je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu, odpowiedzi na Państwa zapytanie i uniemożliwiać lub utrudniać realizację umowy lub wypełnienie prawnie uzasadnionego celu.

§3
Cele i podstawy przetwarzania

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

a) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,

b) w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Kancelarii,

c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.lexid.eu,

3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nadto Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§4
Prawa wynikające z RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępniania danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii w szczególności kontakt z Państwem, przekazywane Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi. Przetworzenie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianych w nich zakresie – przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

§5
Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;

3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,

4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

§6
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

§7
Obszar przetwarzania
Brak profilowania

Kancelaria nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.

§8
Zmiany w Polityce Prywatności

Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na stronie www.lexid.eu. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetworzenia Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią jako administratorem danych.