Prawo cywilne

Jako Kancelaria specjalizujemy się w szerokim spektrum zagadnień prawnych związanych z prawem cywilnym. Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi oraz prawnymi, obejmując m.in. kwestie związane z własnością, zobowiązaniami, umowami, spadkami, odpowiedzialnością deliktową oraz ochroną dóbr osobistych.

W związku z naszą działalnością zajmujemy się sprawami z zakresu:

  • Zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów: Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie zobowiązań, ze szczególnym naciskiem na kontrakty. Oferujemy doradztwo przy negocjacjach i sporządzaniu umów, zapewniając, że wszystkie klauzule są zgodne z obowiązującym prawem i najlepiej zabezpieczają interesy naszych klientów. Pomagamy również w egzekwowaniu zobowiązań wynikających z umów oraz w rozwiązywaniu sporów kontraktowych, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej.
  • Ochroną dóbr osobistych: Świadczymy usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych, takich jak dobre imię, prywatność, wizerunek i nietykalność osobista. Doradzamy w sprawach dotyczących naruszeń dóbr osobistych, pomagamy w sporządzaniu pozwów oraz reprezentujemy klientów przed sądami. Ponadto, oferujemy wsparcie w negocjacjach ugodowych oraz w działaniach mających na celu zminimalizowanie skutków naruszeń, takich jak publikacje sprostowań czy zadośćuczynienie finansowe.
  • Prawa własności w tym również dóbr niematerialnych: Zajmujemy się szerokim zakresem spraw dotyczących prawa własności, obejmującym zarówno nieruchomości, jak i dobra niematerialne. Pomagamy w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zarządzaniem własnością, sporządzając odpowiednie umowy i doradzając w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych.
  • Własnością intelektualną: Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Pomagamy w rejestracji i ochronie praw własności intelektualnej, sporządzaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz w egzekwowaniu praw w przypadku ich naruszenia. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących własności intelektualnej oraz oferujemy doradztwo w zakresie strategii zarządzania portfelem IP.

Prawo cywilne stanowi jedną z głównych gałęzi prawa prywatnego, regulując stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy podmiotami prawa, które działają jako równorzędne. Obejmuje ono przepisy dotyczące osób fizycznych i prawnych, ich prawa i obowiązki oraz sposoby ochrony tych praw. Prawo cywilne zajmuje się również rozstrzyganiem sporów cywilnoprawnych oraz egzekwowaniem zobowiązań.

Prawo cywilne tworzy spójny system norm, mający na celu zapewnienie ładu prawnego w stosunkach między podmiotami prawa, ochronę ich praw i interesów, a także rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Prawo cywilne reguluje również umowy zawierane z podmiotami międzynarodowymi, więc mimo charakteru krajowego kodeksu cywilnego, w obszarze prawa cywlnego znajdują się również regulacje z obszaru prawa międzynarodowego prywatnego, a więc wszelkich tych zdarzeń prawnych, w których ciężko jest określić właściwość

W związku z naszą działalnością zajmujemy się sprawami z zakresu:

Zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów
Ochroną dóbr osobistych
Własnością intelektualną

Prawa własności w tym również dóbr niematerialnych