Prawo biznesowe

Nasza Kancelaria jako profesjonalny podmiot mimo innowacyjnego charakteru posiada również doświadczenie z zakresu prawa handlowego, prawa zobowiązań oraz prawa ochrony konkurencji.

Nasza Kancelaria w swojej szczególnej ofercie zajmuje się również podstawami z zakresu biznesu takimi jak:

  • Obsługa prawna spółek: Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek, obejmującą wszystkie aspekty ich działalności. Nasze usługi obejmują doradztwo przy zakładaniu spółek, sporządzanie i weryfikację umów założycielskich, rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz bieżące doradztwo prawne. Pomagamy w kwestiach związanych z zarządzaniem i nadzorem, w tym w przygotowywaniu i prowadzeniu zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń zarządu. Zapewniamy również wsparcie w sprawach związanych z restrukturyzacją, fuzjami i przejęciami, a także w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych.
  • Prawo konkurencji: Nasza Kancelaria oferuje specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa konkurencji. Pomagamy przedsiębiorstwom w zrozumieniu i stosowaniu przepisów dotyczących ochrony konkurencji, zapewniając zgodność z krajowymi i unijnymi regulacjami. Nasze usługi obejmują doradztwo w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
  • Umowami w obrocie gospodarczym: Zajmujemy się sporządzaniem, analizą i negocjacją umów w obrocie gospodarczym. Nasze usługi obejmują przygotowywanie różnorodnych umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, dostawy, licencyjne, dystrybucyjne, a także umowy o świadczenie usług. Dokładnie analizujemy i opiniujemy umowy, dbając o ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz o zabezpieczenie interesów naszych klientów. Pomagamy również w renegocjacjach istniejących umów oraz w rozwiązywaniu sporów umownych, dążąc do wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich stron.


Prawo biznesowe, znane również jako prawo handlowe, stanowi zbiór norm prawnych regulujących działalność gospodarczą, obroty handlowe oraz stosunki prawne między podmiotami gospodarczymi. Obejmuje ono różnorodne dziedziny, takie jak prawo spółek, prawo kontraktów, prawo papierów wartościowych, prawo upadłościowe, a także regulacje dotyczące konkurencji i ochrony konsumentów.

Prawo to jest niezwykle istotne dla funkcjonowania rynku gospodarczego, ponieważ zapewnia stabilność, ochronę interesów stron umów, promuje uczciwą konkurencję i chroni konsumentów. Jego przepisy są stale dostosowywane do zmieniających się warunków gospodarczych oraz potrzeb przedsiębiorstw i społeczeństwa.

Główną dziedziną prawa biznesowego jest prawo spółek, które reguluje tworzenie, zarządzanie, funkcjonowanie i rozwiązanie spółek handlowych. Obejmuje przepisy dotyczące różnych typów spółek, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne, komandytowe i partnerskie. Prawo spółek określa prawa i obowiązki wspólników oraz zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Kolejnym ważnym aspektem prawa biznesowego jest prawo ochrony konkurencji które reguluje zasady uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, przeciwdziała praktykom monopolistycznym oraz nadużywaniu pozycji dominującej na rynku. Prawo konkurencji obejmuje przepisy dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw, porozumień ograniczających konkurencję oraz ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Prawo biznesowe wywodzi się z gałęzi prawa cywilnego w związku z czym jest z nim ściśle powiązane chociażby w zakresie prawa zobowiązań umów nazwanych i regulacji ogólnych dotyczących umów i kontraktów.

Jego zakres obejmuje wiele dziedzin, takich jak

Prawo spółek
Prawo kontraktów
Prawo papierów wartościowych
Prawo upadłościowe

Regulacje dotyczące konkurencji
Ochrona konsumentów