Prawo energetyczne

Jednym z wiodących obszarów praktyki naszej Kancelarii jest kompleksowe doradztwo w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego, zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i alternatywnej, w tym OZE.

Nasz zespół specjalistów prawa energetycznego doradza inwestorom, przedsiębiorcom energetycznym, wytwórcom, operatorom sieciowym, traderom i sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom finansowym, deweloperem projektów energetycznych, odbiorcom energii, również z sektorów energochłonnych. W tym zakresie bazujemy na wiedzy, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży.

Naszych klientów wspieramy zarówno w obszarach zagadnień związanych z ich bieżącą działalnością w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła, jak i przy realizowaniu innowacyjnych projektów.

Głównym celem naszego doradztwa jest poszukiwanie rozwiązań minimalizujące dolegliwości regulacyjne, pozwalających naszym Klientom uzyskać przewagę konkurencyjną w ich działalności na rynku. 

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Spółdzielnie energetyczne: Doradzamy w tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni energetycznych. Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie energetycznym i oferuje wsparcie na każdym etapie realizacji Państwa projektu. Naszym celem jest zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz efektywne wykorzystanie dostępnych form wsparcia i dotacji. Oferujemy kompleksowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla spółdzielni energetycznych, w tym statutów, regulaminów i uchwał, dostosowanych do specyfiki projektu. Zajmujemy się również kompletną dokumentacją rejestracyjną, w tym procesem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  • Doradztwo w inwestycjach OZE: Świadczymy kompleksowe doradztwo dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Obejmuje to analizę opłacalności projektów, identyfikację dostępnych źródeł finansowania oraz przygotowanie pełnej dokumentacji inwestycyjnej. Pomagamy również w wyborze odpowiednich technologii oraz dostawców, a także w zarządzaniu ryzykiem związanym z inwestycjami w OZE.
  • Obsługa prawna koncesjonariuszy: Oferujemy pełną obsługę prawną koncesjonariuszy, zapewniając wsparcie w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi oraz zarządzania umowami. Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu kontraktów oraz reprezentujemy koncesjonariuszy przed organami administracyjnymi i sądami. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz rozwiązywania sporów prawnych.
  • Uzyskiwanie koncesji energetycznych: Zajmujemy się kompleksowym procesem uzyskiwania koncesji energetycznych, w tym przygotowaniem wymaganych dokumentów, składaniem wniosków do odpowiednich organów oraz monitorowaniem postępowania administracyjnego. Oferujemy wsparcie w zakresie interpretacji przepisów prawa energetycznego oraz reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z organami regulacyjnymi.
  • Przyłączenia do sieciowym: Pomagamy w procesie przyłączania instalacji energetycznych do sieci, obejmującym analizę technicznych i prawnych wymagań, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz koordynację działań z operatorami sieci. Nasze usługi obejmują również wsparcie w negocjacjach warunków przyłączenia oraz monitorowanie realizacji procesu.
  • Rozwój energetyki rozproszonej i inwestycje w OZE: Wspieramy rozwój energetyki rozproszonej poprzez doradztwo w zakresie projektów OZE, takich jak instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i biomasowe. Pomagamy w planowaniu i realizacji inwestycji, w tym w pozyskiwaniu finansowania oraz zarządzaniu ryzykiem. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie integracji systemów energetycznych oraz optymalizacji produkcji energii.
  • Reprezentacja w sporach regulacyjnych: Reprezentujemy naszych klientów w sporach regulacyjnych przed organami administracyjnymi i sądami. Oferujemy wsparcie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa energetycznego, przygotowujemy pisma procesowe oraz prowadzimy negocjacje ugodowe. Nasze doświadczenie pozwala skutecznie bronić interesów klientów w skomplikowanych sprawach regulacyjnych.
  • Klastry energii: Doradzamy w tworzeniu i zarządzaniu klastrami energii, które są nowoczesną formą współpracy w zakresie produkcji i dystrybucji energii. Oferujemy wsparcie prawne i organizacyjne w zakładaniu klastrów, przygotowaniu umów i regulaminów, a także w zarządzaniu operacyjnym. Pomagamy również w pozyskiwaniu dofinansowań oraz w integracji działań członków klastra w celu osiągnięcia optymalnych wyników energetycznych.


Prawo energetyczne stanowi specjalistyczną gałąź prawa regulującą kwestie związane z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz obrotem energią. Obejmuje przepisy dotyczące różnych rodzajów energii, w tym energii elektrycznej, gazu ziemnego, paliw ciekłych oraz energii odnawialnej. Prawo energetyczne ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska, promocję efektywności energetycznej oraz regulację rynku energii.

Ważną dziedziną prawa energetycznego jest prawo ochrony środowiska w energetyce, która reguluje kwestie związane z wpływem działalności energetycznej na środowisko naturalne. Obejmuje przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza, gospodarki odpadami oraz ochrony zasobów naturalnych. Prawo to promuje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz działania na rzecz efektywności energetycznej.

Zakres naszych usług obejmuje:

Doradztwo w inwestycjach OZE
Obsługa prawna koncesjonariuszy
Uzyskiwanie koncesji energetycznych
Przyłączenia do sieciowym

Rozwój energetyki rozproszonej i inwestycje w OZE

Reprezentacja w sporach regulacyjnych
Klastry energii